หลักสูตรอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 Coding Online Grade 10-12 Teacher (C4T-9)
ชื่อ - สกุล : นางติณรัตน์ พรหมอารีย์
หลักสูตร : หลักสูตรอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 Coding Online Grade 10-12 Teacher (C4T-9)
ผู้จัด : สสวท.
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 20 กุมภาพันธ์ 2564
วันที่สิ้นสุด : 2 มีนาคม 2564
เอกสาร/หลักฐาน :