การอบรมเชิงปฏิบัติการ จิตปัญญาศึกษา “เสริมสร้างพลังในการทำงานและพัฒนาจิตวิญญาณความเป็นครู”
ชื่อ - สกุล : น.ส.อุมาวดี วงษ์มิตร
หลักสูตร : การอบรมเชิงปฏิบัติการ จิตปัญญาศึกษา “เสริมสร้างพลังในการทำงานและพัฒนาจิตวิญญาณความเป็นครู”
ผู้จัด : มหาวิทยาลัยพะเยา โครงการน่านเพาะพันธ์ปัญญา
ระดับ : จังหวัด
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 24 ธันวาคม 2563
วันที่สิ้นสุด : 25 ธันวาคม 2563
เอกสาร/หลักฐาน :