อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ(วPA)
ชื่อ - สกุล : นางอรนิดา อิ่มทอง
หลักสูตร : อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ(วPA)
ผู้จัด : โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ระดับ : โรงเรียน
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 24 ตุลาคม 2564
วันที่สิ้นสุด : 24 ตุลาคม 2564
เอกสาร/หลักฐาน :