เข้าร่วมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ชื่อ - สกุล : นางนิ่มนภา อินทร์กอง
หลักสูตร : เข้าร่วมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้จัด : มหาวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
ระดับ : จังหวัด
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 1 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่สิ้นสุด : 27 มีนาคม 2563
เอกสาร/หลักฐาน :