สัมมนาออนไลน์การศึกษาแบบเข้าใจตัวตน วิถีฟิลแลนด์
ชื่อ - สกุล : นางปัทมพร กนกน้อยหมอ
หลักสูตร : สัมมนาออนไลน์การศึกษาแบบเข้าใจตัวตน วิถีฟิลแลนด์
ผู้จัด : สมาคมวิชาชีพครูแห่งประเทศไทย
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 7 สิงหาคม 2563
วันที่สิ้นสุด : 7 สิงหาคม 2563
เอกสาร/หลักฐาน :