การอบรมหลักสูตร พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา
ชื่อ - สกุล : นายศราวุธ ธรรมวงค์
หลักสูตร : การอบรมหลักสูตร พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา
ผู้จัด : ศูนย์ความปลอดภัย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 16 ธันวาคม 2565
วันที่สิ้นสุด : 18 ธันวาคม 2565
เอกสาร/หลักฐาน :