การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนานวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เชิงสร้างสรรค์บูรณาการวิถีน่าน
ชื่อ - สกุล : นางพัทธ์ธีรา อายุพัฒน์
หลักสูตร : การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนานวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เชิงสร้างสรรค์บูรณาการวิถีน่าน
ผู้จัด : สหวิทยาเขตศิลาทอง
ระดับ : จังหวัด
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 26 พฤษภาคม 2566
วันที่สิ้นสุด : 26 พฤษภาคม 2566
เอกสาร/หลักฐาน :