โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนหนังสือราชการและหนังสือโต้ตอบอย่างมีประสิทธิภาพ” สำหรับข้าราชการ
ชื่อ - สกุล : น.ส.นิลกาญจน์ ไชยโย
หลักสูตร : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนหนังสือราชการและหนังสือโต้ตอบอย่างมีประสิทธิภาพ” สำหรับข้าราชการ
ผู้จัด : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ระดับ : ภาค
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 17 มิถุนายน 2566
วันที่สิ้นสุด : 17 มิถุนายน 2566
เอกสาร/หลักฐาน :