โครงการ “การสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้และการประเมิน ในยุคดิจิทัล”ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
ชื่อ - สกุล : น.ส.นิลกาญจน์ ไชยโย
หลักสูตร : โครงการ “การสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้และการประเมิน ในยุคดิจิทัล”ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
ผู้จัด : โรงเรียนปัว
ระดับ : โรงเรียน
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 1 กันยายน 2566
วันที่สิ้นสุด : 1 กันยายน 2566
เอกสาร/หลักฐาน :