การอบรมปฏิบัติการหลักสูตร พัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่อ - สกุล : น.ส.ศิริลักษณา คำวัง
หลักสูตร : การอบรมปฏิบัติการหลักสูตร พัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้จัด : สถาบันไอเวิลด์
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 11 มีนาคม 2565
วันที่สิ้นสุด : 11 มีนาคม 2565
เอกสาร/หลักฐาน :