การอบรมหลักสูตร Microsoft Data Science รุ่นที่ 1
ชื่อ - สกุล : น.ส.ศิริลักษณา คำวัง
หลักสูตร : การอบรมหลักสูตร Microsoft Data Science รุ่นที่ 1
ผู้จัด : ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ ศูนย์โรงเรียนปัว
ระดับ : จังหวัด
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 4 ธันวาคม 2564
วันที่สิ้นสุด : 5 ธันวาคม 2564
เอกสาร/หลักฐาน :