การอบรมการใช้งานระบบมาตรฐานด้านความปลอดภัย (MOE Safety Platform)
ชื่อ - สกุล : น.ส.ศิริลักษณา คำวัง
หลักสูตร : การอบรมการใช้งานระบบมาตรฐานด้านความปลอดภัย (MOE Safety Platform)
ผู้จัด : กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 15 กุมภาพันธ์ 2565
วันที่สิ้นสุด : 15 กุมภาพันธ์ 2565
เอกสาร/หลักฐาน :