การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR
ชื่อ - สกุล : น.ส.ศิริลักษณา คำวัง
หลักสูตร : การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR
ผู้จัด : ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ ศูนย์โรงเรียนปัว
ระดับ : จังหวัด
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 27 สิงหาคม 2565
วันที่สิ้นสุด : 27 สิงหาคม 2565
เอกสาร/หลักฐาน :