หลักสูตรส่งเสริมการเรียนรู้หน้าที่พลเมืองดิจิทัล ในโครงการ AIS อุ่นใจ CYBER
ชื่อ - สกุล : น.ส.ศิริลักษณา คำวัง
หลักสูตร : หลักสูตรส่งเสริมการเรียนรู้หน้าที่พลเมืองดิจิทัล ในโครงการ AIS อุ่นใจ CYBER
ผู้จัด : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข บริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 1 เมษายน 2565
วันที่สิ้นสุด : 5 เมษายน 2565
เอกสาร/หลักฐาน :