การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนานวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เชิงสร้างสรรค์บูรณาการวิถีน่าน
ชื่อ - สกุล : น.ส.ศิริลักษณา คำวัง
หลักสูตร : การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนานวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เชิงสร้างสรรค์บูรณาการวิถีน่าน
ผู้จัด : สหวิทยาเขตศิลาทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน
ระดับ : จังหวัด
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 26 พฤษภาคม 2566
วันที่สิ้นสุด : 26 พฤษภาคม 2566
เอกสาร/หลักฐาน :