การอบรมออนไลน์ในหัวข้อ คลิกเปลี่ยนชีวิต ค้นหาตัวตนสู่ชีวิตที่มีคุณค่าสูงสุดเพื่อส่วนรวม
ชื่อ - สกุล : น.ส.ศิริลักษณา คำวัง
หลักสูตร : การอบรมออนไลน์ในหัวข้อ คลิกเปลี่ยนชีวิต ค้นหาตัวตนสู่ชีวิตที่มีคุณค่าสูงสุดเพื่อส่วนรวม
ผู้จัด : ชมรมเยาวชนสร้างชาติ สถาบันการสร้างชาติ
ระดับ : ภาค
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 13 พฤศจิกายน 2564
วันที่สิ้นสุด : 13 พฤศจิกายน 2564
เอกสาร/หลักฐาน :