การพัฒนาจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษาตามหลักสูตรจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษาออนไลน์
ชื่อ - สกุล : น.ส.ศิริลักษณา คำวัง
หลักสูตร : การพัฒนาจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษาตามหลักสูตรจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษาออนไลน์
ผู้จัด : สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 1 กันยายน 2566
วันที่สิ้นสุด : 1 กันยายน 2566
เอกสาร/หลักฐาน :