การอบรมเชิงปฏิบัติการระบบสารสนเทศ ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โครงการพัฒนาความเข้มแข็งระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน
ชื่อ - สกุล : น.ส.ศิริลักษณา คำวัง
หลักสูตร : การอบรมเชิงปฏิบัติการระบบสารสนเทศ ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โครงการพัฒนาความเข้มแข็งระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน
ผู้จัด : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน
ระดับ : จังหวัด
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 2 ธันวาคม 2565
วันที่สิ้นสุด : 2 ธันวาคม 2565
เอกสาร/หลักฐาน :