ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ชื่อ - สกุล : นายสุริยา พนะสัน
หลักสูตร : ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ผู้จัด : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่(Thai Mooc)
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 17 กันยายน 2562
วันที่สิ้นสุด : 17 กันยายน 2562
เอกสาร/หลักฐาน :