การอบรมครูสร้างชาติ โครงการค่ายเยาวขนสร้างชาติ Reunion จังหวัดน่าน
ชื่อ - สกุล : น.ส.ศิริลักษณา คำวัง
หลักสูตร : การอบรมครูสร้างชาติ โครงการค่ายเยาวขนสร้างชาติ Reunion จังหวัดน่าน
ผู้จัด : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน ร่วมกับสถาบันการสร้างชาติ
ระดับ : จังหวัด
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 8 กันยายน 2566
วันที่สิ้นสุด : 10 กันยายน 2566
เอกสาร/หลักฐาน :