พัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ “สาระสำคัญของกฎหมายวิธีฏิบัติราชการทางปกครอง”
ชื่อ - สกุล : น.ส. ธัญญาภัทร์ โชคสิริสมบูรณ์
หลักสูตร : พัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ “สาระสำคัญของกฎหมายวิธีฏิบัติราชการทางปกครอง”
ผู้จัด : สนง.กพ
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 7 มิถุนายน 2566
วันที่สิ้นสุด : 7 มิถุนายน 2566
เอกสาร/หลักฐาน :