พลังครูยุคใหม่ สร้างคุณภาพคนไทยสู่สากล
ชื่อ - สกุล : นางพิชามญช์ุ โพธิพฤกษ์
หลักสูตร : พลังครูยุคใหม่ สร้างคุณภาพคนไทยสู่สากล
ผู้จัด : คุรุสภา
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 16 มกราคม 2565
วันที่สิ้นสุด : 16 มกราคม 2565
เอกสาร/หลักฐาน :