อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยกระบวนการ Active Learning ผ่านระบบออนไลน์ กิจกรรมที่ 6 จำอวดหน้าวัง (จันทรเกษม) "ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน รากฐานการศึกษาืสุนทรียภาพทางปัญญา คุณค่ามรดกแผ่นดิน"
ชื่อ - สกุล : นางพิชามญช์ุ โพธิพฤกษ์
หลักสูตร : อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยกระบวนการ Active Learning ผ่านระบบออนไลน์ กิจกรรมที่ 6 จำอวดหน้าวัง (จันทรเกษม) "ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน รากฐานการศึกษาืสุนทรียภาพทางปัญญา คุณค่ามรดกแผ่นดิน"
ผู้จัด : กระทรวงศึกษาธิการ
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 19 เมษายน 2565
วันที่สิ้นสุด : 19 เมษายน 2565
เอกสาร/หลักฐาน :