โครงการอบรมเพื่อพัฒนากลไกในการเฝ้าระวังสุขภาวะทางจิตใจสำหรับนักเรียนและนิสิตโดยศิลปะบำบัด
ชื่อ - สกุล : น.ส.สุพัตรา เตชะยศ
หลักสูตร : โครงการอบรมเพื่อพัฒนากลไกในการเฝ้าระวังสุขภาวะทางจิตใจสำหรับนักเรียนและนิสิตโดยศิลปะบำบัด
ผู้จัด : ศูนย์วิจัยนวัตสหศิลป์เพื่อสุขภาวะคณะศิลปกรรมศาสตร์ – อิมิลี่ ซากอย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับศูนย์วิจัย Emilli Sagol Creative Art Therapies Research Center, University Haifa ประเทศอิสราเอล
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 1 พฤศจิกายน 2563
วันที่สิ้นสุด : 1 พฤศจิกายน 2563
เอกสาร/หลักฐาน :