อบรมเพื่อพัฒนาตนเอง ผ่านโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (Thailand Cyber University) แพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้ออนไลน์ตลอดชีวิต รายวิชา เทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้
ชื่อ - สกุล : น.ส.สุพัตรา เตชะยศ
หลักสูตร : อบรมเพื่อพัฒนาตนเอง ผ่านโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (Thailand Cyber University) แพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้ออนไลน์ตลอดชีวิต รายวิชา เทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้
ผู้จัด : กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ระดับ : โรงเรียน
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 18 กุมภาพันธ์ 2564
วันที่สิ้นสุด : 18 กุมภาพันธ์ 2564
เอกสาร/หลักฐาน :