จิตวิทยากับชีวิตประจำวัน
ชื่อ - สกุล : นายสุริยา พนะสัน
หลักสูตร : จิตวิทยากับชีวิตประจำวัน
ผู้จัด : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่(Thai Mooc)
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 16 กันยายน 2562
วันที่สิ้นสุด : 16 กันยายน 2562
เอกสาร/หลักฐาน :