การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาดหลักสูตรครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด รุ่นที่ 393
ชื่อ - สกุล : นางวัชราพร มาลี
หลักสูตร : การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาดหลักสูตรครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด รุ่นที่ 393
ผู้จัด : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน
ระดับ : จังหวัด
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 20 กรกฎาคม 2562
วันที่สิ้นสุด : 22 กรกฎาคม 2562
เอกสาร/หลักฐาน :