การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและ coding ระดับมัธยมศึกษา”
ชื่อ - สกุล : นางวัชราพร มาลี
หลักสูตร : การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและ coding ระดับมัธยมศึกษา”
ผู้จัด : สหวิทยาเขตเวียงป้อ
ระดับ : จังหวัด
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 20 มีนาคม 2563
วันที่สิ้นสุด : 20 มีนาคม 2563
เอกสาร/หลักฐาน :