การอบรมกลุ่มย่อยเพื่อสร้างวิทยากรสนับสนุนการเรียนรู้ (Facillitator) การลดปัญหาหมอกควันผ่านกิจกรรมการถ่ายทอดความรู้เพื่อสร้างเยาวชนต้นแบบในโรงเรียนพื้นที่สูง ภายใต้โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่งแวดล้อม ประจำปี 2563
ชื่อ - สกุล : นางวัชราพร มาลี
หลักสูตร : การอบรมกลุ่มย่อยเพื่อสร้างวิทยากรสนับสนุนการเรียนรู้ (Facillitator) การลดปัญหาหมอกควันผ่านกิจกรรมการถ่ายทอดความรู้เพื่อสร้างเยาวชนต้นแบบในโรงเรียนพื้นที่สูง ภายใต้โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่งแวดล้อม ประจำปี 2563
ผู้จัด : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ระดับ : โรงเรียน
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 30 กรกฎาคม 2563
วันที่สิ้นสุด : 30 กรกฎาคม 2563
เอกสาร/หลักฐาน :