การอบรมเชิงปฏิบัติการตามคู่มือ SEEEM 18 ทักษะสำหรับการสอน IS เพื่อให้ได้สมรรถนะตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ
ชื่อ - สกุล : นางวัชราพร มาลี
หลักสูตร : การอบรมเชิงปฏิบัติการตามคู่มือ SEEEM 18 ทักษะสำหรับการสอน IS เพื่อให้ได้สมรรถนะตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ
ผู้จัด : โรงเรียนสา และมหาวิทยาลัยพะเยา
ระดับ : โรงเรียน
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 1 สิงหาคม 2563
วันที่สิ้นสุด : 2 สิงหาคม 2563
เอกสาร/หลักฐาน :