การอบรมออนไลน์ OBEC 2021 Webinar หลักสูตร “การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ยุคปกติใหม่ : มุมมองของผู้บริหาร นักวิชาการและครู” ในหัวข้อ การสอนความปลอดภัยบนโลกอินเทอร์เน็ตด้วยการเรียนเชิงรุก
ชื่อ - สกุล : นางวิจิตรา กาแก้ว
หลักสูตร : การอบรมออนไลน์ OBEC 2021 Webinar หลักสูตร “การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ยุคปกติใหม่ : มุมมองของผู้บริหาร นักวิชาการและครู” ในหัวข้อ การสอนความปลอดภัยบนโลกอินเทอร์เน็ตด้วยการเรียนเชิงรุก
ผู้จัด : สพฐ.
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 17 พฤษภาคม 2564
วันที่สิ้นสุด : 17 พฤษภาคม 2564
เอกสาร/หลักฐาน :