นวัตกรรมการบริหารบนฐานเทคโนโลยี
ชื่อ - สกุล : นายศราวุธ ธรรมวงค์
หลักสูตร : นวัตกรรมการบริหารบนฐานเทคโนโลยี
ผู้จัด : คุรุสภา
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 10 สิงหาคม 2566
วันที่สิ้นสุด : 10 สิงหาคม 2566
เอกสาร/หลักฐาน :