สะเต็มศึกษา พัฒนาการเรียนรู้สู่ SDGs
ชื่อ - สกุล : นายศราวุธ ธรรมวงค์
หลักสูตร : สะเต็มศึกษา พัฒนาการเรียนรู้สู่ SDGs
ผู้จัด : คุรุสภา
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 27 กรกฎาคม 2566
วันที่สิ้นสุด : 27 กรกฎาคม 2566
เอกสาร/หลักฐาน :