การทำผลงานทางวิชาการเพื่อพัฒนาสถานศึกษา
ชื่อ - สกุล : นายศราวุธ ธรรมวงค์
หลักสูตร : การทำผลงานทางวิชาการเพื่อพัฒนาสถานศึกษา
ผู้จัด : สมาคมรองผู้อำนวยการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 21 กรกฎาคม 2566
วันที่สิ้นสุด : 21 กรกฎาคม 2566
เอกสาร/หลักฐาน :