การอบรม การสอนเพศวิถีศึกษา : การพัฒนาการเรียนรู้แบบ E – Learning เพื่อพัฒนาสมรรถนะครูให้สอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน” รหัสหลักสูตร CSE-Elearning.OBEC : 0128951
ชื่อ - สกุล : นางวัชราพร มาลี
หลักสูตร : การอบรม การสอนเพศวิถีศึกษา : การพัฒนาการเรียนรู้แบบ E – Learning เพื่อพัฒนาสมรรถนะครูให้สอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน” รหัสหลักสูตร CSE-Elearning.OBEC : 0128951
ผู้จัด : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และ path2health foundation
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 8 กุมภาพันธ์ 2564
วันที่สิ้นสุด : 28 กุมภาพันธ์ 2564
เอกสาร/หลักฐาน :