เพศวิถีศึกษา
ชื่อ - สกุล : นายกรกช กติยศ
หลักสูตร : เพศวิถีศึกษา
ผู้จัด : สพม. เชียงใหม่
ระดับ : จังหวัด
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 21 สิงหาคม 2563
วันที่สิ้นสุด : 22 สิงหาคม 2563
เอกสาร/หลักฐาน :