อบรมหลักสูตรการฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤติ
ชื่อ - สกุล : นายอนุรักษ์ เมฆแสน
หลักสูตร : อบรมหลักสูตรการฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤติ
ผู้จัด : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน
ระดับ : จังหวัด
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 18 สิงหาคม 2566
วันที่สิ้นสุด : 20 สิงหาคม 2566
เอกสาร/หลักฐาน :