ผู้นิเทศการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน Active Learning และบูรณาการท้องถิ่นเวียงภูเพียง อารยวิถีของดีเมืองน่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ชื่อ - สกุล : นางวิจิตรา กาแก้ว
หลักสูตร : ผู้นิเทศการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน Active Learning และบูรณาการท้องถิ่นเวียงภูเพียง อารยวิถีของดีเมืองน่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ผู้จัด : สพม น่าน
ระดับ : จังหวัด
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 18 กรกฎาคม 2566
วันที่สิ้นสุด : 18 กรกฎาคม 2566
เอกสาร/หลักฐาน :