การออกแบบการเรียนรู้เพื่อสร้างประสบการณ์เรียนรู้สำหรับการศึกษาในยุค Next Normal Education Reimagined
ชื่อ - สกุล : นางวิจิตรา กาแก้ว
หลักสูตร : การออกแบบการเรียนรู้เพื่อสร้างประสบการณ์เรียนรู้สำหรับการศึกษาในยุค Next Normal Education Reimagined
ผู้จัด : กระทรวงศึกษาธิการ
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 27 สิงหาคม 2564
วันที่สิ้นสุด : 27 สิงหาคม 2564
เอกสาร/หลักฐาน :