การอบรมเชิงปฏิบัติการวิชาการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (Research & Knowledge Formation) (IS)
ชื่อ - สกุล : นายศราวุธ ธรรมวงค์
หลักสูตร : การอบรมเชิงปฏิบัติการวิชาการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (Research & Knowledge Formation) (IS)
ผู้จัด : โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา"
ระดับ : โรงเรียน
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 14 ตุลาคม 2563
วันที่สิ้นสุด : 15 กันยายน 2563
เอกสาร/หลักฐาน :