Education Innovation นวัตกรรมเพื่ออนาคตการศึกษาไทย
ชื่อ - สกุล : นางวิจิตรา กาแก้ว
หลักสูตร : Education Innovation นวัตกรรมเพื่ออนาคตการศึกษาไทย
ผู้จัด : กระทรวงศึกษาธิการ
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 31 สิงหาคม 2564
วันที่สิ้นสุด : 31 สิงหาคม 2564
เอกสาร/หลักฐาน :