การอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ผ่านระบบการประชุมทางไกล
ชื่อ - สกุล : นายพลวัฒน์ กวางประสิทธิ์
หลักสูตร : การอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ผ่านระบบการประชุมทางไกล
ผู้จัด : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 7 พฤษภาคม 2563
วันที่สิ้นสุด : 7 พฤษภาคม 2563
เอกสาร/หลักฐาน :