สะเต็มศึกษา พัฒนาการเรียนรู้ สู่ SDGS
ชื่อ - สกุล : น.ส.พัชรีภรณ์ ส่องเนตร
หลักสูตร : สะเต็มศึกษา พัฒนาการเรียนรู้ สู่ SDGS
ผู้จัด : กระทรวงศึกษาธิการ
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 27 กรกฎาคม 2566
วันที่สิ้นสุด : 27 กรกฎาคม 2566
เอกสาร/หลักฐาน :