ค่ายฝึกทักษะเขียนบทความวิชาการ เพื่อเสริมสร้างความคิดตามแบบเพาะพันธุ์ปัญญาของโรงเรียนภานใต้โครงการ
ชื่อ - สกุล : นายพลวัฒน์ กวางประสิทธิ์
หลักสูตร : ค่ายฝึกทักษะเขียนบทความวิชาการ เพื่อเสริมสร้างความคิดตามแบบเพาะพันธุ์ปัญญาของโรงเรียนภานใต้โครงการ
ผู้จัด : มหาวิทยาลัยพะเยา โครงการน่านเพาะพันธุ์ปัญญา
ระดับ : จังหวัด
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 20 มิถุนายน 2563
วันที่สิ้นสุด : 21 มิถุนายน 2563
เอกสาร/หลักฐาน :