อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ชื่อ - สกุล : นางปัทมพร กนกน้อยหมอ
หลักสูตร : อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ผู้จัด : กลุ่มโรงเรียนในพระบรมราชานุเคราะห์
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 21 มีนาคม 2566
วันที่สิ้นสุด : 23 มีนาคม 2566
เอกสาร/หลักฐาน :