การอบรมเชิงปฏิบัติการตามคู่มือSEEEM 18 ทักษะ สำหรับสอน IS
ชื่อ - สกุล : นายพลวัฒน์ กวางประสิทธิ์
หลักสูตร : การอบรมเชิงปฏิบัติการตามคู่มือSEEEM 18 ทักษะ สำหรับสอน IS
ผู้จัด : มหาวิทยาลัยพะเยา
ระดับ : จังหวัด
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 1 สิงหาคม 2563
วันที่สิ้นสุด : 2 สิงหาคม 2563
เอกสาร/หลักฐาน :