การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA Online)
ชื่อ - สกุล : นายปิยะ คณะธรรม
หลักสูตร : การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA Online)
ผู้จัด : สพม.น่าน
ระดับ : จังหวัด
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 10 กันยายน 2564
วันที่สิ้นสุด : 10 กันยายน 2564
เอกสาร/หลักฐาน :