วิทยากรการฝึกอบรมค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิตเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญญหายาเสพติดในสถานศึกษา
ชื่อ - สกุล : นายพลวัฒน์ กวางประสิทธิ์
หลักสูตร : วิทยากรการฝึกอบรมค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิตเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญญหายาเสพติดในสถานศึกษา
ผู้จัด : สพม.37
ระดับ : จังหวัด
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 30 สิงหาคม 2563
วันที่สิ้นสุด : 31 สิงหาคม 2563
เอกสาร/หลักฐาน :