ศาสตร์แห่งการให้คำปรึกษา Counseling แกนักเรียนยุคดิจิทัล
ชื่อ - สกุล : นายพลวัฒน์ กวางประสิทธิ์
หลักสูตร : ศาสตร์แห่งการให้คำปรึกษา Counseling แกนักเรียนยุคดิจิทัล
ผู้จัด : มหาวิทยาลัยพะเยา
ระดับ : จังหวัด
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 28 มกราคม 2564
วันที่สิ้นสุด : 28 มกราคม 2564
เอกสาร/หลักฐาน :