การอบรมหลักสูตรครูกับการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา“การสอนเพศวิถีศึกษา : การพัฒนาการเรียนรู้แบบ E-Learning เพื่อพัฒนาสมรรถนะครูให้สอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน”
ชื่อ - สกุล : นายชาติชาย ทองแดง
หลักสูตร : การอบรมหลักสูตรครูกับการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา“การสอนเพศวิถีศึกษา : การพัฒนาการเรียนรู้แบบ E-Learning เพื่อพัฒนาสมรรถนะครูให้สอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน”
ผู้จัด : สสส,สพฐ,P2H
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 24 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่สิ้นสุด : 24 กุมภาพันธ์ 2563
เอกสาร/หลักฐาน :